EB-5 Timeline Process

* Thông tin ở đây không nên được xem như là nghiên cứu hoặc tư vấn đầu tư. Độ hoàn thiện hay chính xác của thông tin có ở đây không được đảm bảo, và những ước tính ở trên, dù được cung cấp có thiện ý, sẽ bị thay đổi mà không có thông báo nào. Thông tin chính thức về thời gian xử lý nhập cư có thể được tìm thấy tại website của USCIS.