Tổng quan về Chương trình EB5

Năm 1990, theo mục 203(b) (5) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, 8 U.S.C. § 1153(b) (5), Quốc hội ban hành hạng mục thị thực nhập cư diện nghề nghiệp ưu tiên thứ 5 (EB-5) cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện đang tìm kiếm đầu tư trong một ngành nghề nào đó giúp ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ bằng cách tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 công việc toàn thời gian.

Số tiền bắt buộc ban đầu cho các nhà đầu tư nước ngoài là 1.8 triệu đô la Mỹ, nhưng con số đó giảm xuống còn 900.000 đô la Mỹ nếu việc đầu tư được thực hiện ở khu vực nông thôn hoặc đang đối mặt với tỉ lệ thất nghiệp cao. Xấp xỉ 10.000 thẻ xanh được cấp thông qua chương trình EB-5 mỗi năm.

handshake

eb5

* Thông tin ở đây không nên được xem như là nghiên cứu hoặc tư vấn đầu tư. Độ hoàn thiện hay chính xác của thông tin có ở đây không được đảm bảo, và những ước tính ở trên, dù được cung cấp có thiện ý, sẽ bị thay đổi mà không có thông báo nào. Thông tin chính thức về thời gian xử lý nhập cư có thể được tìm thấy tại website của USCIS.

CÁC VÙNG KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

Năm 1992, Quốc hội Hoa Kỳ tạo ra Chương trình Thí điểm Vùng Khuyến khích Đầu tư để đẩy mạnh quá trình nhập cư và đầu tư thông qua EB-5 và xa hơn nữa là khuyến khích sự đầu tư nước ngoài vào Hoa Kỳ. Chương trình Thí điểm Vùng Khuyến khích Đầu tư bao gồm một phần Thị thực EB-5 được cho phép hằng năm dành riêng cho người nước ngoài muốn đăng ký thông qua Vùng Khuyến khích Đầu tư được USCIS phê chuẩn.

Vùng Khuyến khích Đầu tư là một doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn hay cơ quan khu vực của chính phủ với chương trình đầu tư trọng điểm trong khu vực địa lý được định rõ. Chương trình Vùng Khuyến khích Đầu tư, theo nhiều cách đã ảnh hưởng các chương trình ưu tiên đầu tư-việc làm thành công và hoạt động lâu dài ở Vương quốc Anh, Canada, Úc và các quốc gia khác.

Một nhà đầu tư tìm kiếm thị thực nhập cư EB-5 thông qua vùng khuyến khích đầu tư được chỉ định phải đầu tư số tiền đủ điều kiện là 1.8 triệu đô la Mỹ và chứng minh rằng có ít nhất 10 công việc được tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc đầu tư. Tuy nhiên, những khu vực nông thôn và có tỉ lệ thất nghiệp cao (TEA – Các Vùng Tạo Việc làm Trọng điểm) có số vốn đầu tư giảm xuống còn 900.000 đô la Mỹ là đủ điều kiện. Khu vực tạo việc làm trọng điểm được định nghĩa là khu vực có tỉ lệ thất nghiệp quốc gia cao gấp 1,5 lần hoặc dân số dưới 20.000 người.

Trước khi tham gia chương trình đầu tư EB-5 Vùng khuyến khích Đầu tư, mỗi nhà đầu tư phải tự mình nộp đơn đến USCIS xin thị thực EB-5. Các nhà đầu tư đủ điều kiện đầu tư thông qua Vùng Khuyến khích Đầu tư sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện có giá trị trong hai năm. Khi nhận được thẻ thường trú nhân có điều kiện, nhà đầu tư và gia đình thân thuộc nhất có quyền được hưởng các lợi ích giống như những thường trú nhân hợp pháp khác.

Khi các điều kiện được loại bỏ vào cuối giai đoạn 24 tháng, nhà đầu tư và gia đình của họ sẽ trở thành người nắm giữ thẻ xanh lâu dài và sau này có thể nộp đơn xin trở thành công dân Hoa Kỳ.

Thị thực EB-5 là một trong những con đường linh hoạt nhất để có được một tấm thẻ xanh. Nhà đầu tư nhập cư không bị yêu cầu quản lý hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp, có thể đầu tư vào một doanh nghiệp đang hoạt động hoặc một doanh nghiệp mới và nhà đầu tư không bị yêu cầu phải sống ở nơi quá trình đầu tư được thực hiện.
Ngoài ra, tiền đầu tư có thể đến từ các nguồn tiền ở Hoa Kỳ hoặc nước ngoài hợp pháp, bao gồm quà tặng, khoản vay và thỏa thuận ly hôn. Vốn đầu tư vay mượn có đủ điều kiện miễn là tài sản của doanh nghiệp ở Hoa Kỳ không đảm bảo cho khoản vay đó.