TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC YÊU CẦU ĐẦU TƯ

Năm 1990, theo mục 203 (b) (5) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (Ina), 8 U.S.C. § 1153(b) (5), Quốc hội Hoa Kỳ ban hành hạng mục thị thực nhập cư diện nghề nghiệp ưu tiên thứ 5 (EB-5). Để khuyến khích nhập cư thông qua chương trình EB-5, Quốc hội tạo ra Chương trình đầu tư vào Vùng Khuyến khích Đầu tư vào năm 1993.

Chương trình này dành riêng 10.000 thị thực mỗi năm cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn đăng ký thông qua Vùng Khuyến khích Đầu tư được USCIS chỉ định. Để có đủ điều kiện tham gia chương trình tạm thời, nhà đầu tư nước ngoài phải:

  1. Chứng minh rằng “số tiền đầu tư đủ điều kiện” đang được đầu tư ở một doanh nghiệp thương mại mới tọa lạc tại Vùng Khuyến khích Đầu tư được phê duyệt. Tiền đầu tư đủ điều kiện phải là:
  • Ít nhất là 1.8 triệu đô la Mỹ, hoặc
  • Ít nhà là 900.000 đô la Mỹ ở Vùng Tạo việc làm Trọng điểm được chỉ định (TEA – Vùng Tạo việc làm Trọng điểm).
  1. Chứng minh rằng số tiền đầu tư đủ điều kiện đó sẽ đem lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ và :
  • Cho thấy rằng, sử dụng phương pháp luận hợp lý, 10 công việc hoặc hơn được tạo ra hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bởi doanh nghiệp thương mại mới đó thông qua doanh thu xuất phát từ việc xuất khẩu tăng trưởng, năng suất khu vực được cải thiện, tạo ra việc làm, hoặc vốn đầu tư trong nước tăng lên.